Helmig van der Vegt erelid De Zeven Pionnen

Het kon natuurlijk niet uitblijven: het afscheid van Helmig van der Vegt (bijna 82 jaar) als wedstrijdleider en als animator en regelaar van vele andere activiteiten binnen en buiten De Zeven Pionnen. In ruil voor de vele verdiensten die op zijn conto komen is hij tijdens de algemene ledenvergadering tot erelid benoemd, met algemene stemmen uiteraard. In verband met corona schaakt hij dit seizoen niet, maar hij blijft lid van de vereniging en we hopen hem volgend jaar gewoon weer terug te zien op de reguliere clubavonden.

Voorzitter Bartelo Oegema van de Eper schaakvereniging sprak op 1 september in de Rabobankzaal van de EGW van een heel bijzonder moment. ,,Een moment die hijzelf gelukkig voor ons en de vereniging, heel lang heeft uitgesteld. Helmig van der Vegt stapt uit het bestuur en draagt zijn taken over. Nu Helmig de leeftijd van 80 jaar heeft gepasseerd, is die stap natuurlijk niet vreemd. Maar het zal wel wennen zijn, heel erg zelfs”, sprak de voorzitter.

,,Met het opsommen van de alle verdiensten van Helmig zijn we nog een hele tijd bezig. Maar vooral is Helmig een bijzonder en heel aimabel mens. Ik kan me niet herinneren dat hij een keer kwaad is geworden. Ook verliespartijen accepteerde hij met een glimlach. ,,Ach, je moet eerst leren verliezen, voordat je kunt winnen’’, placht hij te zeggen, vooral tegen jeugdleden. Nee, winst of verlies, het maakte Helmig niet zoveel uit. Hij was ook liever organisatorisch bezig, dan met het spelletje op zich. Hij heeft aandacht voor iedereen en zeker voor de zieke leden. Hij belt ze en regelt een kaartje.”

,,In de loop van de bijna 40 jaar dat hij lid is van De Zeven Pionnen groeide Helmig uit tot een vraagbaak en een bindende factor. Zijn zoon Hans en dochter Els namen hun vader begin jaren tachtig van de vorige eeuw mee naar de vereniging. Helmig was toen al jarenlang lid van de KNSB en actief als schoolschaakleider voor het voortgezet onderwijs binnen de Osbo. Vanaf 1984 verzorgde hij samen met Hans Busman het jeugdschaak binnen De Zeven Pionnen. Tot begin dit jaar heeft hij het schoolschaaktoernooi voor basisscholen in de gemeente Epe georganiseerd.”

,,We kennen Helmig echter vooral als wedstrijdleider van de onderlinge competitie, het jaarlijkse rapidtoernooi en als arbiter. In 1995 nam hij de indeling van de interne competitie over van Bob Dorpema en Helmig is dat 25 jaar blijven doen. Voorts was Helmig buitenshuis actief als gediplomeerd schaakarbiter en als lid van de commissie van beroep bij de Osbo.”

,,Helmig, als bestuur hebben we gemeend jou de titel van ere-lid te moeten toekennen en ik denk dat iedereen dat voorstel van harte kan ondersteunen. Wanneer iemand die titel heeft verdiend, dan ben jij het wel. Maar Helmig, we hopen je nog jarenlang bij en binnen onze vereniging tegen te komen”, aldus de voorzitter. Een mooie bos bloemen gaat mee naar de woning van Helmig in Epe.

 

De ereledenlijst van De Zeven Pionnen:
G. Veldhuizen (1954)
E.W. van de Burgh (1973)
W. Dortwegt (1985)
A. Nederlof (1992)
H.J. van Dragt (1995)
A. Tichelaar (1995)
H.J. van der Vegt (2020)


Hoe verder? deel 2

Zijn er wel mogelijkheden om de interne competitie van De Zeven Pionnen in september voort te zetten? Kortom, kunnen we nog ‘gewoon’ schaken in een anderhalvemeterafstandsamenleving? Ik vraag me af of dat mogelijk is en of daar nog veel behoefte aan zal zijn. Zelf heb ik gekozen voor een vrijwillig sociaal isolement, al 5 weken lang. Mijn nichtje brengt heel trouw tweemaal in de week mijn boodschappen aan huis. Voor het overige houd ik afstand van mensen, menigten en winkels. Mijn dagelijkse wandeling voert zoveel mogelijk door hele rustige en afgelegen natuurgebieden. Door op de oude voet verder te gaan met schaken betekent eenvoudigweg, totdat een serum beschikbaar is, risico nemen. Stel dat er een verdwaald coronavirusje bij mij toeslaat, dan kon dat wel eens het einde inhouden van Andries op deze aardkloot. Het gebeurt een keer, dat zeker, maar liever niet door corona.

Desondanks, er bestaat naar mijn mening middelen om de kans op besmetting zoveel mogelijk in te perken. We zouden bijvoorbeeld voorlopig voor één seizoen, de Brinkzaal kunnen verruilen voor de veel grotere Jumbozaal. De anderhalve meter is dan beter te waarborgen. Er ontstaan ook veel bredere looproutes (voldoende breed, verwacht ik). Ook zouden we twee tafels tegenover elkaar kunnen zetten, zodat de onderlinge afstand tot je tegenstander eveneens anderhalve meter bedraagt (ook maar net, denk ik). Afspraak zou voorts kunnen zijn dat degene die aan zet is het schaakbord naar zich toe mag trekken en dat de tegenstander iets naar achteren wijkt en in ieder geval de tafel vrij houdt. Bij binnenkomst zou ontsmetten van handen verplicht kunnen worden, evenals bij verlaten van de zaal. Voorkomen wordt dan zoveel mogelijk dat virussen aan borden en stukken blijven kleven. Ook zouden we kunnen afzien van het aanbieden van een consumptie aan tegenstanders. Ieder voor zichzelf, luidt dan het parool. Dat geldt natuurlijk ook voor het opruimen en wegbrengen van glazen. Afspraak zou tevens moeten zijn dat wie twijfelt aan de eigen gezondheid of van huisgenoten, afzegt en wegblijft van de clubavond.

Het zijn zomaar wat ingevingen en ideeën. Wie er nog meer weet of wil reageren… graag. Het zou kunnen betekenen dat we De Zeven Pionnen ook toegankelijk kunnen houden voor 50-plussers. Voor de externe competitie ligt de situatie anders. Vooralsnog heb ik niet veel behoefte om extern te spelen, zeker niet bij uitwedstrijden. Er zouden waarborgen moeten komen en zijn bij collega-verenigingen. Dan maar een seizoen niet en afwachten of volgend jaar een afdoende griep- en anti-virusprik beschikbaar is.

Natuurlijk, september is nog vier maanden (ver) weg. Toch is het naar mijn mening zaak om nu al over het nieuwe seizoen na te denken. Dat corona begin september ineens verdwenen zou zijn, daar gelooft niemand in. We moeten ermee leren leven en ouderen en mensen met een zwakke gezondheid dienen zich in acht te nemen en uitermate voorzichtig te zijn. Een klein moment van onachtzaamheid kan nu eenmaal fataal zijn.

 


Hoe verder?

De SOS-competities 2019-2020 zijn geannuleerd en worden dit seizoen niet meer voortgezet. Dat zal niemand verbazen. Het bestuur van de KNSB besloot al eerder alle lopende competities niet meer uit te spelen. De wedstrijdleiding van SOS nam het besluit in de eerste week van april, na overleg ook tussen de KNSB en de regionale bonden. Een en ander betekent dat in principe geen kampioenen en/of degradanten aan de orde zijn. Bij de indeling van de nieuwe competities 2020 – 2021 kan de positie van een team nog wel van belang zijn. Trekt een team zich terug en zou de opengevallen plaats ingenomen kunnen worden door het team dat op dat moment een klasse lager het hoogst genoteerd staat. De KNSB heeft eenzelfde soort regeling. Tegelijk heeft de SOS-leiding besloten de evaluatie van de SOS-competities niet dit seizoen nog, maar een seizoen uit te stellen. Bij de KNSB moeten verenigingen voor 1 juli de teams voor de nieuwe competitie opgeven. Dat lijkt rijkelijk vroeg gezien alle omstandigheden en onzekerheden. De tijdslimieten voor de SOS-competities zijn mij niet bekend.

Tot zover de officiële mededelingen van de KNSB en de SOS (die overigens op hun internetsites terug te lezen zijn). Hoe wij als vereniging omgaan met de eind- dan wel tussenstanden van de interne competities is mij nog onbekend. Het bestuur zal daarover nog wel vergaderen, evenals de vraag of het al dan niet mogelijk is bijvoorbeeld na 1 juni nog een keer samen te komen. Maar veel belangrijker lijkt mij de vraag hoe het komend seizoen verder moet, dus vanaf september. Veel zal afhangen van de situatie op dat moment (is corona op z’n retour?, zijn er dan wel geneesmiddelen of een serum? contactverboden?, voldoende mondkapjes?, etc.). Aan de orde lijkt me ook de kwestie of leden volgend seizoen nog wel durven te komen en durven te schaken in verenigingsverband, dus tegenover elkaar zittend in de Eper Gemeentewoning, en zo ja onder welke voorwaarden. Ouderen en leden met een niet al te sterkte gezondheid zouden wel eens kunnen twijfelen, zeker nu de gemeenschap in Heerde zwaar door het corona virus is getroffen.

Het zijn vragen en overwegingen die op de zaken en ontwikkelingen vooruit lopen. Die ontwikkelingen kunnen heel snel gaan, zo is afgelopen weken en maanden wel duidelijk geworden. Bovendien, in bijna alle sporten en activiteiten/evenementen is sprake van menselijk contact en interacties. Kunnen wij ons ‘oude en gebruikelijke’ leven voortzetten of moeten we rekening houden met eenzelfde gevleugelde uitspraak als van Joop den Uyl na de oliecrisis van 1973-1974, dat het verenigingsleven van voor corona ‘nooit meer hetzelfde zal zijn’ als daarna?


Corona en de snelle ontwikkelingen

Alle ontwikkelingen en het nieuws rond het coronavirus lijken nauwelijks meer bij te benen. Het lijkt alweer weken geleden dat we de Osbo-wedstrijden cancelden, maar in werkelijkheid is het nog niet eens een week geleden. En… misschien moet het ergste nog komen. In begin me af te vragen of we komende maanden nog wel in competitieverband kunnen schaken, dus ‘lijf aan lijf gevechten’ in de Eper Gemeentewoning kunnen houden. De resterende Osbo-wedstrijden zouden ook wel eens een heel moeilijk verhaal kunnen worden. Afwachten maar.

Wie met vragen zit of zich dagelijks op de hoogte wil stellen: de NOC*NSF heeft een pagina aangemaakt met veel gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor de sport. Deze pagina is te vinden via bijgevoegde link: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen.  Het gaat om algemene vragen, vragen voor clubs, voor sporters en voor bonden. De pagina zal dagelijks worden geactualiseerd. Het is een algemeen overzicht voor de gehele sport, dus sommige vragen zullen relevanter zijn voor het schaken dan andere vragen.

Omdat het clubschaak vrijwel geheel stil ligt is de Nederlandse Schaakbond gestart met digitale vormen van schaken en toernooien. Ook Schaakstad Apeldoorn overweegt digitale schaakvormen in te stellen. Bij de KNSB kan dat via: het online platform chess.com met een dagelijks een snelschaaktoernooi (https://www.schaken.nl/nieuws/dagelijks-toernooi-op-chesscom).

‘Als u met uw vereniging op chess.com een toernooi ter vervanging van de interne competitie voor uw clubleden wilt gaan spelen dan kunnen wij daarbij assisteren door een club op te richten. Iemand van uw club geven we daarna de rechten de om clubgenoten toe te laten tot de online club. Deze functionaris kan daarna zelfstandig toernooien starten, leden toelaten (of verwijderen)’, laat de KNSB in een mailing weten. Ik zelf ben niet actief op digitale schaakkanalen, maar ook binnen onze eigen vereniging zijn leden die wel digitaal actief zijn. Misschien kunnen zij iets op touw zetten wanneer daar behoefte aan is. Voorts, ik zou ook graag op de hoogte willen blijven van de gezondheidstoestand van de leden. Misschien zou iemand van het bestuur als contactpersoon kunnen fungeren en wanneer daar geen bezwaar tegen is van betrokkenen, per slot van rekening zijn dit wel erg privacygevoelige zaken, daar via deze site melding van kunnen maken.

In ieder geval wens ik iedereen veel sterkte en wijsheid in deze rare en moeilijke tijden.

 


Wedstrijden naar april of mei

De wedstrijdleiding van de SOS-competitie heeft inmiddels gereageerd op de situatie, gisteravond al. Dat is vrij snel en adequaat. Via: https://www.soscompetitie.nl/nieuws/consequenties-corona-beleid-overheid-voor-de-competitie/
is te lezen hoe de SOS-wedstrijdleiding met een en ander omgaat: toernooien worden afgelast en competitiewedstrijden mogen doorgaan, maar mogen in overleg ook uitgesteld worden naar april/mei. Met de teamleider van ZZS!1 is inmiddels afgesproken dat we de situatie over enkele weken opnieuw beoordelen en dan kijken hoe de ontwikkelingen zijn. Duidelijk is dat de gezamenlijke slotronde in Putten op 3 april in gedrang komt. Wanneer die ronde al zou doorgaan dan wil je toch graag de wedstrijd tegen ZZS!1 gespeeld hebben, ook om competitievervalsing tegen te gaan. Even afwachten maar. Dat zal waarschijnlijk ook gelden voor het tweede team. Maar het tweede team is na de uitwedstrijd in de zesde ronde tegen Schaakstad5 jeugd uitgespeeld en neemt niet deel aan de gezamenlijke slotronde in Apeldoorn.

Wedstrijden eerste en tweede team afgelast

Eerste team niet naar Zwolle vanwege corona

In overleg tussen voorzitter Bartelo Oegema en teamleider Dries Elskamp is besloten donderdag 12 maart niet af te reizen naar Zwolle voor de SOS-wedstrijd ZZS!1 tegen Zeven Pionnen1. De vrees voor het corona virus heeft daar alles mee te maken. Het besluit van ons is gevallen na de persconferentie van onder meer premier Rutte op donderdagmiddag, waarbij voor heel Nederland verzwaarde (preventieve) maatregelen zijn afgekondigd. Dat is een teken dat de autoriteiten en de zorginstellingen geen vat mee hebben op het virus en verdere verspreiding over heel Nederland bepaald niet ondenkbeeldig meer is.

Bartelo en Dries hebben de spelers van het eerste team telefonisch op de hoogte gesteld en tevens contact opgenomen met ZZS!1. Gelukkig konden we die middag nog de teamleider van ZZS!1 Anthon Kluijfhout bereiken en van ons besluit in kennis stellen. Hij toonde begrip voor ons besluit en standpunt. Met Anthon is afgesproken dat hij de bond (Osbo) en de wedstrijdleider in kennis stelt van de situatie en ons besluit. Hij en wij wachten af wat het vervolg is en waartoe de wedstrijdleider uiteindelijk besluit.

Maatgevend argument om de wedstrijd tegen ZZS!1 niet te spelen is voor ons de gezondheid van onze eerste teamspelers. Dat zijn op enkele uitzonderingen na allemaal ouderen (met alle respect), die per definitie in de gevarenzone zitten. Bovendien heeft een aantal leden van het team nu niet bepaald een uitmuntende gezondheid. Daartoe behoort ook de teamleider, ik dus. Wij willen alle risico van besmetting zoveel mogelijk uitsluitend, zelfs wanneer ons dat een 8-0 nederlaag oplevert. Liever enkele weken vrijwillig in sociale isolement dan een risico nemen, hoe klein die ook mocht zijn. Per slot van rekening zitten schakers bij een SOS-wedstrijd tegenover volslagen onbekenden in een vreemde locatie en is geen handen schudden niet een afdoende maatregel gebleken.

Gelukkig hebben de leden van ons eigen team positief over ons standpunt en besluit gereageerd. Rein had al bedenkingen over het doorgaan van de wedstrijd geuit en zich later die middag uit voorzorg afgemeld van deelname, ook Henk, Hans en Sander spreken van een wijs besluit van Bartelo en Dries.

Tweede team gaat eveneens niet naar Apeldoorn

Zojuist is bekend dat ook de SOS-wedstrijd van het tweede team van De Zeven Pionnen tegen het jeugdteam van Schaakstad Apeldoorn niet doorgaat vanwege de vrees voor verdere verspreiding van het corona virus. De uitwedstrijd van het tweede team stond voor vrijdag 13 maart op het programma.

 


Sander Wissink wint zilveren rapidtoernooi

 

Het heeft jaren geduurd, maar eindelijk kent het Eper schaaktoernooi weer een winnaar uit eigen gelederen. Sander Wissink kwam, zag en overwon alle achtervolgers. Slechts éénmaal moest hij zich gewonnen geven, maar dat verhinderde hem niet het rapidschaaktoernooi met 5,5 punten uit 7 partijen te winnen.

Wissink, sinds enige jaren teruggekeerd bij De Zeven Pionnen, moest zaterdag wel alle zeilen bijzetten om zich tot winnaar te laten kronen. Het is een zege met een zilveren randje. Het treffen in Epe bereikte de 25e editie. Oud-winnaar Fokke Jonkman uit Kuinre hield met eveneens 5,5 punten weliswaar gelijke tred met de winnaar, maar eindigde op basis van weerstandspunten op een tweede plaats. Bilal Alakel uit Dalfsen legde beslag op een derde plaats.

De winnaar van groep 2 werd Matthijs Meijers uit Abcoude, voor Onno Wolters uit Dronten en Markus Voulon uit Elburg. Groep 3 kende eveneens een winnaar uit het ledenbestand van De Zeven Pionnen. Klaas Fiks uit Heerde bekroonde een goed toernooi met 6 punten en een eerste plaats. Hij bleef Robert Scholma uit Zwolle en Erik Teske uit Velzen-Noord voor.

Met 65 deelnemers was het jaarlijkse schaaktoernooi ditmaal niet heel goed bezet. Normaal komen ruim 80 deelnemers naar Epe, maar de jeugd liet het afweten. Waarschijnlijk spelen de jeugdtoernooien in de afgelopen vakantieperiode een rol. ,,Ook nog weer een toernooi op zaterdag is wat teveel van het goede voor de jongsten’’, laat een grootvader uit Apeldoorn weten. De zes jeugdschakers die wel kwamen opdagen konden gewoon bij de senioren in groep 3 meespelen. Het leverde Tom Beernink de prijs van de strijdlust op.

Het coronavirus speelde niet echt een rol van betekenis tijdens het schaaktoernooi. Volgens eeuwenoude etiketten geven schakers elkaar voor begin van de partij en na afloop elkaar een hand. Het is een symbolische handeling om de sportiviteit te beklemtonen en om aan te geven dat er meer en belangrijker zaken in het leven zijn dan elkaar te bevechten, al is het dan alleen maar op het schaakbord. Slechts een enkeling wilde uit vrees voor het coronavirus niemand een hand geven. En ook die weigering werd door iedereen zonder morren geaccepteerd.

Karel van Delft heeft een geweldig mooie videofilm gemaakt van het toernooi: https://www.youtube.com/watch?v=hX2AOqa6ils&feature=youtu.be

 

 

 

 

005

 

003

004

Sander Wissink voor begin van de laatste ronde. Naast hem Fokke Jonkman. (foto's Andries Elskamp)

Sander Wissink voor begin van de laatste ronde. Naast hem Fokke Jonkman. (foto’s Andries Elskamp)

Groep 3 met rechts op het tweede bord Klaas Fiks.

Groep 3 met rechts op het tweede bord Klaas Fiks.

Tom Beernink winnaar van de strijdlust.

Tom Beernink winnaar van de strijdlust.

Overzicht van het 25e rapidtoernooi van De Zeven Pionnen.

Overzicht van het 25e rapidtoernooi van De Zeven Pionnen.

Dries Elskamp (links) tegen Sander Wissink n de eerste ronde. Dries stond gewonnen, miste de winnende voortzetting, dacht een eeuwig schaakmechanisme in werking te zetten, maar verloor alsnog. Commentaar van Dries: 'Nu moet je het toernooi winnen ook'. Dat deed Sander. Goed man! (Foto Karel van Delft)

Dries Elskamp (links) tegen Sander Wissink in de eerste ronde. Dries stond gewonnen, miste de winnende voortzetting, dacht een eeuwig schaakmechanisme in werking te zetten, maar verloor alsnog. Commentaar van Dries: ‘Nu moet je het toernooi winnen ook’. Dat deed Sander. Goed man! (Foto Karel van Delft)


Spanning stijgt naar kookpunt in poule 1C

Zelden hebben we een spannender strijd meegemaakt dan dit seizoen in poule 1C van de SOS-achttallen competitie. Met nog twee ronden te spelen zijn nog 5 ploegen in de race voor het kampioenschap, dan wel een gedeelde eerste plaats, binnen te halen. De stand:

Navigeer snel naar een ronde:
Ronde 1 · Ronde 2 · Ronde 3 · Ronde 4 · Ronde 5 · Ronde 6 · Ronde 7 Slotronde PSV/DoDo
MP BP 1 2 3 4 5 6 7 8
1. SV Hoogland 2 8 25.5 3 5.5 4.5 5.5 7
2. Zwolle-Zuid Schaakt! 1 7 24.5 2.5 4 6 5 7
3. S.V. Leusden 1 7 24 5 5.5 3.5 4 6
4. Schaakstad Apeldoorn 1 7 21.5 4 4.5 3 5 5
5. S.V. De Zeven Pionnen 1 6 24 2.5 5 3.5 6.5 6.5
6. S.V. PSV/DoDO 1 3 17 3.5 2 4 3 4.5
7. S.V. De Combinatie 1 2 16 2.5 3 2 1.5 7
8. S.G. Zutphen 2 0 7.5 1 1 3 1.5 1

Hoogland2 heeft dus de beste papieren, want het team uit het dorp pal ten westen van Amersfoort staat een punt voor op drie achtervolgers en twee punten op De Zeven Pionnen. Wel heeft Hoogland nog twee lastige opponenten te bestrijden: Schaakstad Apeldoorn1 en in de laatste ronde ZZS!1. De andere teams zijn dus afhankelijk van een misstap van Hoogland in de laatste twee ronden.
Ook ZZS1! en Schaakstad hebben hun kansen nog in eigen hand. Zij zijn de volgende tegenstanders van Hoogland en dus in staat op eigen kracht de titel te veroveren, dan wel beslag te leggen op een (al dan net gedeelde) eerste plaats. Leusden en De Zeven Pionnen zijn afhankelijk van de medewerking van anderen.
Leusden en Schaakstad hebben het makkelijkste programma. Schaakstad moet behalve tegen Hoogland ook nog tegen Combinatie1 uit Harderwijk, terwijl Leusden behalve tegen De Zeven Pionnen ook nog tegen het onderaan staande Zutphen2 moet aantreden.
Onze eigen kansen? Die zijn eerlijk gezegd niet heel groot. We hebben nog twee moeilijke tegenstanders: ZZS!1 en in de laatste ronde Leusden. Winnen we beide wedstrijden dan zijn we Leusden en ZZS!1 op de ranglijst gepasseerd. Dan resten nog Schaakstad en Hoogland. Schaakstad moet tenminste één punt verspelen tegen Hoogland (ervan uitgaande dat Schaakstad de laatste wedstrijd tegen Combinatie wel wint). Hoogland zou in ieder geval één en het liefst twee punten moeten verspelen tegen ZZS!1 Dat zijn meer voorwaarden dan voor de andere ploegen.
Het lijkt allemaal enigszins op kansberekening, maar dat is het natuurlijk niet. Het is en blijft sport en dan is er van alles mogelijk, ook grote verrassingen. Ik heb niet beredeneerd of het theoretisch tot de mogelijkheden behoort, maar misschien eindigen straks wel vijf ploegen op een eerste plaats. Dan zijn wij de morele winnaar…..


Gildeschool verdedigt schaaktitel met succes

Het team heeft er heel hard voor moeten knokken, maar het is de Gildeschool gelukt om de schoolschaaktitel te prolongeren. Dat wil zeggen dat de Gildeschool voor het tweede achtereenvolgende jaar de beste ‘schaakschool’ in de gemeente Epe is.

Jesper Rabius, Xander Huiskamp, Stijn Huiskamp, Arian Sane en Joost Stegeman kregen de titel en daarmee de wisselbeker bepaald niet cadeau. In de eigen Gildeschool ontspon zich een spannend gevecht tussen vier teams. Vooral de schakers van de W.G. van der Hulstschool maakte het de Gildeschool behoorlijk lastig. De Van der Hulstschool eindigde met één wedstrijdpunt minder als tweede. De K. Norelschool werd derde en de Hoge Weerdschool vierde. Zowel de Gildeschool als de Van der Hulstschool mogen komende maanden deelnemen aan regionale schoolschaakwedstrijden.

Niet alleen de spelers van de Gildeschool ontvingen felicitaties. Dat overkwam ook docent Jim Schaap van groep acht van de Gildeschool. Hij vierde op de finaledag tevens zijn verjaardag en heeft zich afgelopen weken opgeworpen als grote stimulator van het schaken op school. ,,Er is veel geschaakt op school afgelopen periode. Dat betaalt zich nu uit’’, aldus Schaap, die na afloop van de wedstrijden door de aanwezigen werd toegezongen.

Voor wedstrijdleider Helmig van der Vegt van schaakvereniging De Zeven Pionnen betekende de schoolschaakfinale 2020 eveneens een gedenkwaardig moment. Na circa 25 jaar stopt hij met de organisatie van de schoolschaakwedstrijden in de gemeente Epe. Wie hem opvolgt is nog onbekend. Belangstellenden en gegadigden kunnen zich melden bij het bestuur van de schaakvereniging.

Jongens en meisjes die de smaak van het schaken te pakken hebben gekregen kunnen zaterdag 29 februari deelnemen het jaarlijkse rapidtoernooi van De Zeven Pionnen. Er is een speciale jeugdgroep. Informatie en aanmelden kan via de website van de vereniging: www.de7pionnen.nl

De uitslag van de finale van het schoolschaken voor basisscholen:

  1. Gildeschool 5 wedstrijdpunten en 7,5 bordpunten; 2. W.G. van der Hulstschool 4 punten en 7,5 bordpunten; 3. K. Norelschool 2 punten en 4 bordpunten; 4. Hoge Weerdschool 1 punt en 5 bordpunten.
De vijf winnende schakers van de Gildeschool heffen de wisselbeker en de individuele bekers. (foto's Andries Elskamp)

De vijf winnende schakers van de Gildeschool heffen de wisselbeker en de individuele bekers. (foto’s Andries Elskamp)

 

De Gildeschool in actie tijdens de laatste ronde tegen de Hoge Weerdschool.

De Gildeschool in actie tijdens de laatste ronde tegen de Hoge Weerdschool.

 

De W.G. van der Hulstschool eindigt als tweede tijdens het schoolschaak voor basisscholen in 2020. Rechts is de school in actie tegen de jongens en voorals de meisjes van de K. Norelschool.

De W.G. van der Hulstschool eindigt als tweede tijdens het schoolschaak voor basisscholen in 2020. Rechts is de school in actie tegen de jongens en vooral de meisjes van de K. Norelschool.


Fraaie zege Zeven Pionnen2 op Voorst2

De Zeven Pionnen2 – Voorster Schaakclub2  5 – 3

Het tweede team van De Zeven Pionnen heeft een goede en hard bevochten 5 – 3 overwinning geboekt op het lang niet malse Voorst2. De punten kwamen op naam van Harry Logtenberg, Berry van der Wee, Herbert Tessemaker, Rogier den Uyl en Herman Schutte. Zeko Ugljanin, Jan Flierman en Jan van Garderen moesten zich gewonnen geven.

De eerste helft van de avond zag er voor ons niet rooskleurig uit. Zowel Jan van Garderen als Jan Flierman kwamen met een ‘onschuldige’ achterstand van een pion uit de openingsfase. Op zich niet desastreus, maar ten gevolge van beter spel van de tegenstanders moesten beiden dat al snel met een nederlaag bekopen.
Ook voor Zeko Ugljanin gold hetzelfde lot. Hij raakte een loper kwijt en die achterstand bleek te veel om dat nog goed te kunnen maken. Bij Herman Schutte was de achterstand na het middenspel inmiddels opgelopen tot een loper en drie pionnen. In het hoofd van zijn tegenstander begon de overwinning reeds te gloren, maar daar dacht Herman anders over. In no time wist hij met heel sterk spel de achterstand om te zetten in zijn voordeel. Ze hadden nu allebei drie pionnen, maar hij had ook nog een loper. Toen een pion van hem vervolgens promoveerde was het punt snel gescoord. Zo was de tussenstand na vier gespeelde partijen 1-3 en het zicht op een overwinning nog ver weg.

Maar in de tweede helft van de avond lieten onze toppers zien dat er met hun niet viel te spotten. In een voor het oog gelijke stelling wist Herbert Tessemaker zijn tegenstander fraai te verrassen en toen die ook nog een toren moest inleveren was overgave voor hem de oplossing.
Ook de beide invallers, Berry van der Wee en Rogier den Uyl, speelden een sterke partij. Het behaalde voordeel in het middenspel wisten ze tot het einde goed uit te buiten. De gedwongen overgave van hun tegenstander was dan ook een logisch gevolg.

Met een tussenstand van 4-3 had Harry Logtenberg, als laatste speler nu het lot in handen. In een gelijk opgaande strijd maakte hij een kleine misstap in een afruil, maar wist dat goed te herstellen. Vervolgens werkte hij minutieus aan het plan om in het eindspel de stukken van zijn opponent vast te zetten en zo te kunnen promoveren. De winst werd afgedwongen volgens plan.

Zo bereikten we een mooie zege van 5-3 en staan nu op de derde plaats met 6 punten. Daarbij moet worden opgemerkt dat we de laatste ronde een bye hebben. De volgende en laatste ontmoeting is tegen Schaakstad Apeldoorn 5j op woensdag 11 maart.

Belangstellenden langs de zijlijn genoeg bij de strijd tussen De Zeven Pionnen2 en Voorster SC2. (foto's Andries Elskamp)

Belangstellenden langs de zijlijn genoeg bij de strijd tussen De Zeven Pionnen2 en Voorster SC2. (foto’s Andries Elskamp)

 

Harry Logtenberg (links) wint als laatste een spannende partij tegen G. van Heuvelen.

Harry Logtenberg (links) wint als laatste een spannende partij tegen G. van Heuvelen.

2020zevenpionnenvoorst