Helmig van der Vegt erelid De Zeven Pionnen

Het kon natuurlijk niet uitblijven: het afscheid van Helmig van der Vegt (bijna 82 jaar) als wedstrijdleider en als animator en regelaar van vele andere activiteiten binnen en buiten De Zeven Pionnen. In ruil voor de vele verdiensten die op zijn conto komen is hij tijdens de algemene ledenvergadering tot erelid benoemd, met algemene stemmen uiteraard. In verband met corona schaakt hij dit seizoen niet, maar hij blijft lid van de vereniging en we hopen hem volgend jaar gewoon weer terug te zien op de reguliere clubavonden.

Voorzitter Bartelo Oegema van de Eper schaakvereniging sprak op 1 september in de Rabobankzaal van de EGW van een heel bijzonder moment. ,,Een moment die hijzelf gelukkig voor ons en de vereniging, heel lang heeft uitgesteld. Helmig van der Vegt stapt uit het bestuur en draagt zijn taken over. Nu Helmig de leeftijd van 80 jaar heeft gepasseerd, is die stap natuurlijk niet vreemd. Maar het zal wel wennen zijn, heel erg zelfs”, sprak de voorzitter.

,,Met het opsommen van de alle verdiensten van Helmig zijn we nog een hele tijd bezig. Maar vooral is Helmig een bijzonder en heel aimabel mens. Ik kan me niet herinneren dat hij een keer kwaad is geworden. Ook verliespartijen accepteerde hij met een glimlach. ,,Ach, je moet eerst leren verliezen, voordat je kunt winnen’’, placht hij te zeggen, vooral tegen jeugdleden. Nee, winst of verlies, het maakte Helmig niet zoveel uit. Hij was ook liever organisatorisch bezig, dan met het spelletje op zich. Hij heeft aandacht voor iedereen en zeker voor de zieke leden. Hij belt ze en regelt een kaartje.”

,,In de loop van de bijna 40 jaar dat hij lid is van De Zeven Pionnen groeide Helmig uit tot een vraagbaak en een bindende factor. Zijn zoon Hans en dochter Els namen hun vader begin jaren tachtig van de vorige eeuw mee naar de vereniging. Helmig was toen al jarenlang lid van de KNSB en actief als schoolschaakleider voor het voortgezet onderwijs binnen de Osbo. Vanaf 1984 verzorgde hij samen met Hans Busman het jeugdschaak binnen De Zeven Pionnen. Tot begin dit jaar heeft hij het schoolschaaktoernooi voor basisscholen in de gemeente Epe georganiseerd.”

,,We kennen Helmig echter vooral als wedstrijdleider van de onderlinge competitie, het jaarlijkse rapidtoernooi en als arbiter. In 1995 nam hij de indeling van de interne competitie over van Bob Dorpema en Helmig is dat 25 jaar blijven doen. Voorts was Helmig buitenshuis actief als gediplomeerd schaakarbiter en als lid van de commissie van beroep bij de Osbo.”

,,Helmig, als bestuur hebben we gemeend jou de titel van ere-lid te moeten toekennen en ik denk dat iedereen dat voorstel van harte kan ondersteunen. Wanneer iemand die titel heeft verdiend, dan ben jij het wel. Maar Helmig, we hopen je nog jarenlang bij en binnen onze vereniging tegen te komen”, aldus de voorzitter. Een mooie bos bloemen gaat mee naar de woning van Helmig in Epe.

 

De ereledenlijst van De Zeven Pionnen:
G. Veldhuizen (1954)
E.W. van de Burgh (1973)
W. Dortwegt (1985)
A. Nederlof (1992)
H.J. van Dragt (1995)
A. Tichelaar (1995)
H.J. van der Vegt (2020)


Hoe verder? deel 2

Zijn er wel mogelijkheden om de interne competitie van De Zeven Pionnen in september voort te zetten? Kortom, kunnen we nog ‘gewoon’ schaken in een anderhalvemeterafstandsamenleving? Ik vraag me af of dat mogelijk is en of daar nog veel behoefte aan zal zijn. Zelf heb ik gekozen voor een vrijwillig sociaal isolement, al 5 weken lang. Mijn nichtje brengt heel trouw tweemaal in de week mijn boodschappen aan huis. Voor het overige houd ik afstand van mensen, menigten en winkels. Mijn dagelijkse wandeling voert zoveel mogelijk door hele rustige en afgelegen natuurgebieden. Door op de oude voet verder te gaan met schaken betekent eenvoudigweg, totdat een serum beschikbaar is, risico nemen. Stel dat er een verdwaald coronavirusje bij mij toeslaat, dan kon dat wel eens het einde inhouden van Andries op deze aardkloot. Het gebeurt een keer, dat zeker, maar liever niet door corona.

Desondanks, er bestaat naar mijn mening middelen om de kans op besmetting zoveel mogelijk in te perken. We zouden bijvoorbeeld voorlopig voor één seizoen, de Brinkzaal kunnen verruilen voor de veel grotere Jumbozaal. De anderhalve meter is dan beter te waarborgen. Er ontstaan ook veel bredere looproutes (voldoende breed, verwacht ik). Ook zouden we twee tafels tegenover elkaar kunnen zetten, zodat de onderlinge afstand tot je tegenstander eveneens anderhalve meter bedraagt (ook maar net, denk ik). Afspraak zou voorts kunnen zijn dat degene die aan zet is het schaakbord naar zich toe mag trekken en dat de tegenstander iets naar achteren wijkt en in ieder geval de tafel vrij houdt. Bij binnenkomst zou ontsmetten van handen verplicht kunnen worden, evenals bij verlaten van de zaal. Voorkomen wordt dan zoveel mogelijk dat virussen aan borden en stukken blijven kleven. Ook zouden we kunnen afzien van het aanbieden van een consumptie aan tegenstanders. Ieder voor zichzelf, luidt dan het parool. Dat geldt natuurlijk ook voor het opruimen en wegbrengen van glazen. Afspraak zou tevens moeten zijn dat wie twijfelt aan de eigen gezondheid of van huisgenoten, afzegt en wegblijft van de clubavond.

Het zijn zomaar wat ingevingen en ideeën. Wie er nog meer weet of wil reageren… graag. Het zou kunnen betekenen dat we De Zeven Pionnen ook toegankelijk kunnen houden voor 50-plussers. Voor de externe competitie ligt de situatie anders. Vooralsnog heb ik niet veel behoefte om extern te spelen, zeker niet bij uitwedstrijden. Er zouden waarborgen moeten komen en zijn bij collega-verenigingen. Dan maar een seizoen niet en afwachten of volgend jaar een afdoende griep- en anti-virusprik beschikbaar is.

Natuurlijk, september is nog vier maanden (ver) weg. Toch is het naar mijn mening zaak om nu al over het nieuwe seizoen na te denken. Dat corona begin september ineens verdwenen zou zijn, daar gelooft niemand in. We moeten ermee leren leven en ouderen en mensen met een zwakke gezondheid dienen zich in acht te nemen en uitermate voorzichtig te zijn. Een klein moment van onachtzaamheid kan nu eenmaal fataal zijn.

 


Hoe verder?

De SOS-competities 2019-2020 zijn geannuleerd en worden dit seizoen niet meer voortgezet. Dat zal niemand verbazen. Het bestuur van de KNSB besloot al eerder alle lopende competities niet meer uit te spelen. De wedstrijdleiding van SOS nam het besluit in de eerste week van april, na overleg ook tussen de KNSB en de regionale bonden. Een en ander betekent dat in principe geen kampioenen en/of degradanten aan de orde zijn. Bij de indeling van de nieuwe competities 2020 – 2021 kan de positie van een team nog wel van belang zijn. Trekt een team zich terug en zou de opengevallen plaats ingenomen kunnen worden door het team dat op dat moment een klasse lager het hoogst genoteerd staat. De KNSB heeft eenzelfde soort regeling. Tegelijk heeft de SOS-leiding besloten de evaluatie van de SOS-competities niet dit seizoen nog, maar een seizoen uit te stellen. Bij de KNSB moeten verenigingen voor 1 juli de teams voor de nieuwe competitie opgeven. Dat lijkt rijkelijk vroeg gezien alle omstandigheden en onzekerheden. De tijdslimieten voor de SOS-competities zijn mij niet bekend.

Tot zover de officiële mededelingen van de KNSB en de SOS (die overigens op hun internetsites terug te lezen zijn). Hoe wij als vereniging omgaan met de eind- dan wel tussenstanden van de interne competities is mij nog onbekend. Het bestuur zal daarover nog wel vergaderen, evenals de vraag of het al dan niet mogelijk is bijvoorbeeld na 1 juni nog een keer samen te komen. Maar veel belangrijker lijkt mij de vraag hoe het komend seizoen verder moet, dus vanaf september. Veel zal afhangen van de situatie op dat moment (is corona op z’n retour?, zijn er dan wel geneesmiddelen of een serum? contactverboden?, voldoende mondkapjes?, etc.). Aan de orde lijkt me ook de kwestie of leden volgend seizoen nog wel durven te komen en durven te schaken in verenigingsverband, dus tegenover elkaar zittend in de Eper Gemeentewoning, en zo ja onder welke voorwaarden. Ouderen en leden met een niet al te sterkte gezondheid zouden wel eens kunnen twijfelen, zeker nu de gemeenschap in Heerde zwaar door het corona virus is getroffen.

Het zijn vragen en overwegingen die op de zaken en ontwikkelingen vooruit lopen. Die ontwikkelingen kunnen heel snel gaan, zo is afgelopen weken en maanden wel duidelijk geworden. Bovendien, in bijna alle sporten en activiteiten/evenementen is sprake van menselijk contact en interacties. Kunnen wij ons ‘oude en gebruikelijke’ leven voortzetten of moeten we rekening houden met eenzelfde gevleugelde uitspraak als van Joop den Uyl na de oliecrisis van 1973-1974, dat het verenigingsleven van voor corona ‘nooit meer hetzelfde zal zijn’ als daarna?


Corona en de snelle ontwikkelingen

Alle ontwikkelingen en het nieuws rond het coronavirus lijken nauwelijks meer bij te benen. Het lijkt alweer weken geleden dat we de Osbo-wedstrijden cancelden, maar in werkelijkheid is het nog niet eens een week geleden. En… misschien moet het ergste nog komen. In begin me af te vragen of we komende maanden nog wel in competitieverband kunnen schaken, dus ‘lijf aan lijf gevechten’ in de Eper Gemeentewoning kunnen houden. De resterende Osbo-wedstrijden zouden ook wel eens een heel moeilijk verhaal kunnen worden. Afwachten maar.

Wie met vragen zit of zich dagelijks op de hoogte wil stellen: de NOC*NSF heeft een pagina aangemaakt met veel gestelde vragen over het coronavirus en de gevolgen voor de sport. Deze pagina is te vinden via bijgevoegde link: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen.  Het gaat om algemene vragen, vragen voor clubs, voor sporters en voor bonden. De pagina zal dagelijks worden geactualiseerd. Het is een algemeen overzicht voor de gehele sport, dus sommige vragen zullen relevanter zijn voor het schaken dan andere vragen.

Omdat het clubschaak vrijwel geheel stil ligt is de Nederlandse Schaakbond gestart met digitale vormen van schaken en toernooien. Ook Schaakstad Apeldoorn overweegt digitale schaakvormen in te stellen. Bij de KNSB kan dat via: het online platform chess.com met een dagelijks een snelschaaktoernooi (https://www.schaken.nl/nieuws/dagelijks-toernooi-op-chesscom).

‘Als u met uw vereniging op chess.com een toernooi ter vervanging van de interne competitie voor uw clubleden wilt gaan spelen dan kunnen wij daarbij assisteren door een club op te richten. Iemand van uw club geven we daarna de rechten de om clubgenoten toe te laten tot de online club. Deze functionaris kan daarna zelfstandig toernooien starten, leden toelaten (of verwijderen)’, laat de KNSB in een mailing weten. Ik zelf ben niet actief op digitale schaakkanalen, maar ook binnen onze eigen vereniging zijn leden die wel digitaal actief zijn. Misschien kunnen zij iets op touw zetten wanneer daar behoefte aan is. Voorts, ik zou ook graag op de hoogte willen blijven van de gezondheidstoestand van de leden. Misschien zou iemand van het bestuur als contactpersoon kunnen fungeren en wanneer daar geen bezwaar tegen is van betrokkenen, per slot van rekening zijn dit wel erg privacygevoelige zaken, daar via deze site melding van kunnen maken.

In ieder geval wens ik iedereen veel sterkte en wijsheid in deze rare en moeilijke tijden.

 


Wedstrijden naar april of mei

De wedstrijdleiding van de SOS-competitie heeft inmiddels gereageerd op de situatie, gisteravond al. Dat is vrij snel en adequaat. Via: https://www.soscompetitie.nl/nieuws/consequenties-corona-beleid-overheid-voor-de-competitie/
is te lezen hoe de SOS-wedstrijdleiding met een en ander omgaat: toernooien worden afgelast en competitiewedstrijden mogen doorgaan, maar mogen in overleg ook uitgesteld worden naar april/mei. Met de teamleider van ZZS!1 is inmiddels afgesproken dat we de situatie over enkele weken opnieuw beoordelen en dan kijken hoe de ontwikkelingen zijn. Duidelijk is dat de gezamenlijke slotronde in Putten op 3 april in gedrang komt. Wanneer die ronde al zou doorgaan dan wil je toch graag de wedstrijd tegen ZZS!1 gespeeld hebben, ook om competitievervalsing tegen te gaan. Even afwachten maar. Dat zal waarschijnlijk ook gelden voor het tweede team. Maar het tweede team is na de uitwedstrijd in de zesde ronde tegen Schaakstad5 jeugd uitgespeeld en neemt niet deel aan de gezamenlijke slotronde in Apeldoorn.

Uitslagen ladder ronde 18

wit zwart uitslag
P. Overbeek L.G.J. de Ruijter 0 – 1
D.A. van der Maarel D. Elskamp 1/2 – 1/2
B. Oegema S. Wissink 0 – 1
H. Tessemaker H. Abels 0 – 1
K. Fiks E. Bastiaannet 1 – 0
H. Schutte B. van der Wee 1/2 – 1/2
R. den Uyl R. Douma 1 – 0
D. Hovannesian H. Logtenberg 0 – 1
J.P.  Busman J. Flierman 0 – 1
A. van Dijk B. Kasteel 1 – 0

Stand ladder na ronde 18

rang naam punten
1 L.G.J. de Ruijter 658
2 D.A.. van der Maarel 426
3 S. Wissink 423
4 D. Elskamp 418
5 H. Abels 339
6 B. Plooy 323
7 B. Oegema 313
Z. Ugljanin 313
9 H. Tessemaker 307
10 P. Overbeek 304
11 R. Schuring 298
12 E. Bastiaannet 295
13 H. de Goede 283
14 H. Schutte 280
15 B. van der Wee 268
16 H. Logtenberg 252
17 R. den Uyl 251
18 R. Douma 247
19 H.J. van der Vegt 226
20 J. Flierman 217
21 J. van Garderen 213
22 D. Hovannesian 189
23 B. Kasteel 175
24 M.N. Rodewijk 166
25 H. Busman 163
26 K. Fiks 149
27 A. van Dijk 106
28 F. Turkmani 99
29 B. Lentelink 80
30 J.G. van der Most 49

Wedstrijden eerste en tweede team afgelast

Eerste team niet naar Zwolle vanwege corona

In overleg tussen voorzitter Bartelo Oegema en teamleider Dries Elskamp is besloten donderdag 12 maart niet af te reizen naar Zwolle voor de SOS-wedstrijd ZZS!1 tegen Zeven Pionnen1. De vrees voor het corona virus heeft daar alles mee te maken. Het besluit van ons is gevallen na de persconferentie van onder meer premier Rutte op donderdagmiddag, waarbij voor heel Nederland verzwaarde (preventieve) maatregelen zijn afgekondigd. Dat is een teken dat de autoriteiten en de zorginstellingen geen vat mee hebben op het virus en verdere verspreiding over heel Nederland bepaald niet ondenkbeeldig meer is.

Bartelo en Dries hebben de spelers van het eerste team telefonisch op de hoogte gesteld en tevens contact opgenomen met ZZS!1. Gelukkig konden we die middag nog de teamleider van ZZS!1 Anthon Kluijfhout bereiken en van ons besluit in kennis stellen. Hij toonde begrip voor ons besluit en standpunt. Met Anthon is afgesproken dat hij de bond (Osbo) en de wedstrijdleider in kennis stelt van de situatie en ons besluit. Hij en wij wachten af wat het vervolg is en waartoe de wedstrijdleider uiteindelijk besluit.

Maatgevend argument om de wedstrijd tegen ZZS!1 niet te spelen is voor ons de gezondheid van onze eerste teamspelers. Dat zijn op enkele uitzonderingen na allemaal ouderen (met alle respect), die per definitie in de gevarenzone zitten. Bovendien heeft een aantal leden van het team nu niet bepaald een uitmuntende gezondheid. Daartoe behoort ook de teamleider, ik dus. Wij willen alle risico van besmetting zoveel mogelijk uitsluitend, zelfs wanneer ons dat een 8-0 nederlaag oplevert. Liever enkele weken vrijwillig in sociale isolement dan een risico nemen, hoe klein die ook mocht zijn. Per slot van rekening zitten schakers bij een SOS-wedstrijd tegenover volslagen onbekenden in een vreemde locatie en is geen handen schudden niet een afdoende maatregel gebleken.

Gelukkig hebben de leden van ons eigen team positief over ons standpunt en besluit gereageerd. Rein had al bedenkingen over het doorgaan van de wedstrijd geuit en zich later die middag uit voorzorg afgemeld van deelname, ook Henk, Hans en Sander spreken van een wijs besluit van Bartelo en Dries.

Tweede team gaat eveneens niet naar Apeldoorn

Zojuist is bekend dat ook de SOS-wedstrijd van het tweede team van De Zeven Pionnen tegen het jeugdteam van Schaakstad Apeldoorn niet doorgaat vanwege de vrees voor verdere verspreiding van het corona virus. De uitwedstrijd van het tweede team stond voor vrijdag 13 maart op het programma.

 


Uitslagen ladder ronde 17

wit zwart uitslag
L.G.J. de Ruijter B. Oegema 1 – 0
H. Tessemaker D. Elskamp 0 – 1
P. Overbeek H. Abels 1/2 – 1/2
E. Bastiaannet J.P.  Busman 1 – 0
R. Schuring H. Schutte 1/2 – 1/2
R. den Uyl B. van der Wee 0 – 1
H.J. van der Vegt R. Douma 1/2 – 1/2
B. Kasteel J. Flierman 0 – 1
K. Fiks A. van Dijk 1 – 0
H. Logtenberg M. Rodewijk 1 – 0

Stand ladder na ronde 17

rang naam punten
1 L.G.J. de Ruijter 622
2 D.A.. van der Maarel 402
3 D. Elskamp 398
4 S. Wissink 382
5 B. Oegema 312
B. Plooy 312
7 H. Tessemaker 307
8 H. Abels 303
9 P. Overbeek 302
10 Z. Ugljanin 297
11 E. Bastiaannet 294
12 R. Schuring 286
13 H. de Goede 274
14 H. Schutte 267
15 B. van der Wee 247
16 R. Douma 246
17 R. den Uyl 228
18 H. Logtenberg 227
19 H.J. van der Vegt 212
20 J. van Garderen 209
21 J. Flierman 194
22 D. Hovannesian 193
23 B. Kasteel 180
24 H. Busman 163
25 M.N. Rodewijk 159
26 K. Fiks 113
27 F. Turkmani 100
28 A. van Dijk 85
29 B. Lentelink 81
30 J.G. van der Most 49